Championshow – een Kampioenshow??

 

Een tentoonstellingsseizoen in een noodgedwongen gesplitste versie, de shows in het middendeel vielen uit door de voor elke kleindierliefhebber en elke tentoonstellingsorganisatie gevreesde vogelgriep. De nieuwe tentoonstellingsplaats van de Oneto hebben we als liefhebbers niet in kunnen wijden. Gelukkig is dat lot de Noordshow beschoren gebleven. Daar in Assen was het een prachtig evenement, zeker niet perfect, maar een prima entourage en een fantastische sfeer doen uitkijken naar de volgende show op dezelfde locatie. Ook de Championshow vond gewoon doorgang, geen bestuurlijke perikelen dit jaar. Maar nu de vraag is dit een show die door z’n naamgeving gedachten oproept aan KAMPIOENEN? Als je je ogen de kost geeft, de kwaliteit van de dieren in ogenschouw neemt, moet je al snel de conclusie trekken, dat dat bepaald niet het geval is. Eigenlijk zou ik de organisatie in overwe-ging willen geven om de naam te wijzigen in VERKOOPSHOW of simpelweg MARKTPLAATS. De twee bonden verbinden aan deze show hun naam en blazen op hun sites flink in de bus. Maar het is net als met het verhaal van de Buskenblazer, de roet besmeurd het gezicht.

Het wordt tijd voor een echte KAMPIOENENSHOW! Een show waar de bonden hun naam met ere aan kunnen verbinden, omdat de kwaliteit van de dieren daar blijk van geeft. Alle aangevoerde dieren dienen kampioenswaardig te zijn. Zijn dat feitelijk al, gezien de behaalde resultaten in het voortraject. Om aan zo’n spektakel mee te kunnen doen, zullen op eerdere shows resultaten gescoord moeten worden. Plaats en score bepalen de toegang tot de KAMPIOENshow. Daarvoor is wel het een en ander nodig. We sommen een aantal dingen op:

ü  Een selectie van shows, waar dieren zich kunnen kwalificeren.

ü  Catalogussen met merktekens van alle dieren.

ü  Een scoresysteem van punten en plaatsingspunten.

ü  Een aantrekkelijk prijzenpakket voor de KAMPIOENshow.

ü  De keuring op de KAMPIOENshow volgens het daarvoor bestaande reglement.

ü  Verkopen van geshowde dieren.

Kwalificeren voor de KAMPIOENshow (zo maar een idee)

Een aantal geselecteerde shows worden aangemerkt als “selectieshows”. Er dient een evenwichtige verdeling over Nederland gemaakt te worden, waarbij rekening gehouden wordt met het verloop in het tentoonstellingsseizoen. De laatsten in die reeks zijn in het weekend van de Noordshow (minimaal 2 weken voor de KAMPIOENshow.) De resultaten, die op 3 van deze show behaald worden, kunnen leiden tot deelname aan de KAMPIOENshow. De scores dienen op merkteken openbaar geregistreerd te worden. Openbaar houdt onder meer in: weergegeven in een volledige catalogus die online staat. Ook mogelijk zou een website zijn, waar de resultaten van de dieren bijgehouden worden. Dit laatste vraagt een speciale site met een speciaal programma.

Catalogussen met merktekens van alle dieren.

Los van de KAMPIOENshow ben ik een groot voorstander van een complete catalogus. D.w.z. dat ALLE merktekens van de ingeschreven dieren correct in de catalogus weergegeven worden. Daarmee doen we de dieren recht en we presenteren een waardevolle catalogus. De waarde wordt in het verband van de KAMPIOENshow alleen maar vergroot. In dit verband kunnen we ook niet om een redelijk gevoelige kwestie heen. Voor diergroepen waar merktekens ontbreken kan geen KAMPIOENshow georganiseerd worden, zoals hier bedoeld is.

Scoresysteem

Aangezien de beoordelingspunten per diergroep verschillen kent, zal er per diergroep een toelatingseis geformuleerd dienen te worden. Als voorbeeld noem ik een serie van 3: 96 – 95 – 96.

Prijzenpakket

Dit prijzenpakket wordt deels door de bonden gevuld en anderzijds door de geselecteerde shows en als derde loot door de liefhebbers die de ambitie hebben deel te nemen aan de KAMPIOENshow. De bonden ondersteunen hun bondshow op dit moment ook reeds. De geselecteerde shows, zij profiteren van dit feit bij hun inschrijvingen, zij kunnen het geselecteerd zijn als wervingsmiddel gebruiken. Zij dragen € 0,25 bij per ingeschreven dier van die diergroepen waar de KAMPIOENshow voor georganiseerd wordt. De derde loot is de liefhebber, die vooraf aan het tentoonstellingsseizoen een opgave doet met hoeveel dieren hij/zij aan de competitie wenst deel te nemen. Per dier wordt € 0,25 bijgedragen. Een hoklijst, met daarop de omschrijving van ras, kleur en merkteken maken deel uit van de procedure. Er zijn rasprijzen te vergeven (principe van 1 op 5; 1 op 4….. ??). Mooiste per diergroep zal uiteraard hogelijk gewaardeerd worden.

De KEURING op de KAMPIOENshow

Daar kunnen we teruggrijpen op het reeds bestaande reglement. Een tweetal keurmeesters keuren de dieren en plaatsen ze. Bij geen eenstemmigheid kan de HEP-jury hierin een beslissing forceren. De HEP-jury verzorgt de best in show per diergroep zoals gebruikelijk.

Verkopen van geshowde dieren

Dat kan zoals op elke andere show, met de volgende restricties. De verkochte dieren blijven in de hal tot 1 uur voor sluiting van de show. De verkoopprijs wordt als volgt ingevuld: € 7,50 organisatie (€ 2,50 verkoopkaart; € 5,00 provisiekosten). Basis verkoopbedrag € 37,50, voor geplaatste dieren verhoogd met € 5,00 per plaats. Een voorbeeld: 5 geplaatste dieren betekent, dat voor het beste dier, zo die te koop staat volgens bovenstaande cijfers, die puur als voorbeeld bedoeld zijn € 37,50 + € 25,00 = € 62,50 betaald dient te worden. Deze bedragen kunnen per diergroep en mogelijk zelfs per ras aangepast worden. Het achterliggende principe is, dat de dieren naar waarde geschat worden. Overigens, iedere liefhebber is vrij de dieren te koop aan te bieden.

Verkoopshow

Uitgaande van de Championshow, oude stijl, zou de inrichting gemakkelijk zo gemaakt kunnen worden. Boven de KAMPIOENshow, beneden een show van niet gekwalificeerde dieren, waar de verkoopfactor een grote rol speelt. De show boven is een publiekshow met het neusje van de zalm van de Nederlandse kleindierfokkerij.

Naschrift

Bovenstaand is zo maar een idee, voor sommigen hopelijk zinnig, maar misschien voor velen onzinnig. Maar dat weerhoudt mij niet om dit als een bijdrage aan de kleindierfokkerij aan te merken.

HAA.